Badicu-Nou [Moldova (the Republic of)] - Historical maps

Badyku-Novoye, Novaya Badyku, Novoye Badiko

Maps

Thematic maps